[:nb]vossapattern_03d

Ifylgje ættabok frå Vossestrand var den fyrste brukar på Sivle, Knut. Han var brukar i frå 1563. Men det tyder på at det har vore busetnad her lenge før denne tid. Fleire funn ved jordarbeiding på garden, viser at her har vore busetnad alt i eldre- og yngre jernalder. Gjenstandane som vart funne, er i dag oppbevart ved Bergen Museum. Det skal også liggja ei gravhedla framanfor stovehuset på Sivle, som skal vera frå folkevandringstida 600 e.kr.

Sivle var rekna for å vera ein tungdriven gard, men hadde god fødnad (gode avlingar). Garden ligg sørvendt til og det vert tidleg vår, og det er god turk i bakkane. På 1800-talet var Sivle kjend for å vera ein god korngard, og her har alltid vore drive allsidig gardsbruk med kyr, sau, geit og hest.

Under Sivle låg fleire husmannsplassar, ein del av dei er i dag sjølvstendige bruk. I dag er det igjen to husmannsplassar som høyrer til Sivle, det er Naole og Hadlhustræet. Hadlhustræet ligg ved Vinelva, der Sivle har skogateig. Her ser ein framleis restar etter grunnmurane.

Naole ligg på ei fjellhylla mellom Sivle og Jordalen, den gamle ferdslevegen til Jordalen gjekk forbi her. Det har vore 4 husmenn i Naole, den fyrste slo seg ned i ca. 1870. Den siste flytte på 1930 talet. I dag er huset nedrive, og det er berre murane som står att.

vossapattern_03d[:en]vossapattern_03d

According to a genealogical book from Vossestrand, the first farmer at Sivle was called Knut. He was a farmer there from 1563. But there are indications that people have lived here long before this. Several findings during soil preparation at the farm show that there was a settlement here from the early to late iron age. The objects that were found are now kept at Bergen Museum. There is also a grave stone lying in front of the farm house at Sivle, which dates back to the time of migration around 600 AD.

The farm at Sivle was hard to work, but yielded good crops. The farm faces south-west and spring comes early, and the hilly ground has good drainage. Sivle was known to be a good farm for growing grain during the 1800s and has always been a versatile farm with cows, sheep, goats and horses.

Several crofts were tied to Sivle, and some of these are independent farms today. Two crofts still belong to Sivle today, Naole and Hadlhustræet. Hadlhustræet lies by Vinelva, where Sivle has a productive forest. Here you can still see the remains of the foundations.

Naole lies on a natural ledge between Sivle and Jordalen; the old thoroughfare to Jordalen passed by here. There have been 4 crofters at Naole, the first one settled in approximately 1870. The last one moved away during the 1930s. Today the house has been demolished, just the foundations are left.

vossapattern_03d[:]