[:nb]vossapattern_03d

Tunet på Sivle fortel at her har det vore busetnad og gardsdrift i mange hundre år. Den fyrste brukaren som er omtalt i ættaboka budde på Sivle frå 1563. Fleire funn under jordarbeiding, viser at her har det vore busetnad alt i eldre- og yngre jernalder. Gjennom tidene har det vore ei allsidig jordbruksdrift, med husdyr og åkerbruk.

I dag driv me garden økologisk, dyrkar forskjellige grønnsaker, poteter, bringebær, jordbær, rips og solbær. I tillegg til at me haustar av det naturen har å by på, av bær, sopp og grønne vekstar. I tillegg driv me med sau, og har ein fjording som deltek i gardsdrifta, og som me brukar på kløvhestturar. Sivle Gard har store og gode utmarksressursar som er viktig når ein driv med sau. Stølen til Sivle Gard ligg i Berdalen, der sauene går på gode fjellbeiter heile sommaren. Kjøt frå lam og vilt foredlar me, og nyttar i serveringa på Sivle.

I Gamlastovo frå 1500-talet tek me i mot gjester, berre å stiga inn i desse romma gjer noko med folk, dei vert sett tilbake i tid og me tek gjestene med på Sakte opplevingar. Der tanken bak er at gjesten skal ta seg tid, kjenna, smaka, sjå, høyra, bruka alle sansane. I Gamlastovo har me plass til 30 personar.

Kårastova (der kårfolket budde) er restaurert og vert i dag brukt til utleige, både av norske og utenlandske gjester, og dei er mektig imponert over den fantastiske plassen og ikkje minst utsikta. Gjestene steller seg sjølve, men kan gjerne tinga middag ein kveld i Gamlastovo. Kårastova har sengeplassar til 7-9, og huset er velutstyrt, med oppvaskmaskin og vaskemaskin.

Bualoftet som er frå slutten av 1600-talet, er ferdig restaurert. Her har me sett inn att dei gamle sengene og prøver å visa korleis det var i gamle dagar. Me vil bruka romma til møtelokale, intimkonsertar, lyrikk-kveldar og mykje meir, det går fint ann og overnatta i loftet. På låven kan me ha store selskap, her kan me dekka til 120 pers. På låven har det vore teaterframsyning, konsertar, dans, slektsstemne, blåturar, skuleundervisning og mykje meir.

Stølen vår i Berdalen kan me bruka til overnatting, når me går fleire dagar i fjellet, både med hest og kløv og vanlege fotturar. Stølen leiger me ut til dei som ynskjer det. Sivle Gard er eit flott utgangspunkt for flotte turar i nærmiljøet og til fjells, her tek vertinna dykk med på både korte og lange turar om de ynskjer det. Sivle gard er eit flott utgangspunkt for turar, både til Nærøyfjorden, Sogn, Voss, Bergen og vidare til Hardangerfjorden.

vossapattern_03d[:en]vossapattern_03d

The farmyard at Sivle shows that people have been living and farming here for many hundreds of years. The first farmer described in the genealogical book lived at Sivle from 1563. Several findings during soil preparation show that there was a settlement here from the early to late iron age. Through the ages there has been a versatile agricultural activity with animal husbandry and arable farming.

Currently we run the farm organically, growing various vegetables, potatoes, raspberries, strawberries, redcurrants and blackcurrants. In addition we harvest what nature can provide in terms of berries, mushrooms and greenery. We also have sheep, and a fjording (Norwegian pony) which takes part in the running of the farm and is used for packhorse trips. Sivle Gard has large and excellent uncultivated resources, which are important for sheep farming. The mountain farm belonging to Sivle Gard is located in Berdalen, where the sheep have access to mountain pastures all through the summer. We process meat from lamb and game and serve it in meals at Sivle.

In Gamlastovo (the old farm house) from the 1500s we receive guests. Just entering into these rooms does something to people; they are taken back in time and we treat the visitors to slow experiences. The idea behind this is to give the visitor the time to feel, taste, see, hear and use all the senses. We have room for 30 persons in Gamlastovo.

Kårastova (where the old people lived) has been restored and is now rented by both Norwegian and foreign visitors, and they are impressed by the fantastic place and not least the view. Visitors cater for themselves, but may also book dinner for an evening in Gamlastovo. There are 7-9 beds in Kårastova, and the house is well equipped with a dishwasher and washing machine.

Bualoftet, which dates back to the end of the 1600s, has now been completely restored. Here we have placed the old beds in an attempt to show what it was like in the old days. We will use these rooms as meeting rooms, for intimate concerts, lyrical evenings and much more; it is also possible to stay overnight upstairs. In the barn we can arrange large parties, serving 120 persons. The barn has been used for theatre, concerts, dancing, family reunions, mystery tours, school tuition and much more.

The mountain farm in Berdalen can be used for overnight stays when we spend several days in the mountains with a packhorse or on normal hikes.. The mountain farm can be rented to anyone wanting it. Sivle Gard is an excellent starting point for some wonderful walks in the nearby area and in the mountains. Your hostess can take you for short or long trips according to your wishes. Sivle Gard is an excellent starting point for trips, to the Nærøy Fjord, Sogn, Voss, Bergen and onwards to the Hardanger fjord.

vossapattern_03d[:]